Pedagógiai értékeink

Töltse le bemutatkozó anyagunkat, vagy olvassa el az alábbi ismertetőt. Letöltés

A dokumentumok megtekintéséhez pdf olvasó program szükséges.

 

Hagyománytisztelő nevelésünket kipróbált, hatékony oktatási módszerekkel ötvözve eredményesen készítjük fel tanulóinkat a továbbtanulásra.

A szülők az iskola oktató-nevelő munkájáról elismerően szólnak, értékelik a közösségi szellem kialakítását, a rendezvények, táborok, kirándulások szerve-zését. Fontosnak tartják, hogy gyermekük szeret ide járni, mert az iskola barátságos, családias. A programok sokszínűek, gyermekközpontúak. A hatékony nevelő-oktató munka eredményeként rend és nyugalom van az iskolában.

Az iskola szolgáltatásai között egyformán megtalálják a tehetséggondozást és a hátrányok felszámolását, a napközit, illetve a tanulószobát és a szakköröket.

A beiskolázási adatok azt mutatják, hogy tanulóink megfelelnek a szülői és az iskolai elvárásoknak. Növendékeink 95%-a első helyen, a többi második helyen jut be az általa választott gimnáziumba, illetve szakközépiskolába. Középiskolai eredményeikről elmondhatjuk, hogy vagy megtartják azt, vagy még jobban teljesítenek, mint nálunk.

Fontosnak tartott értékeink:

Iskolánk tantestülete az európai kultúrában 2000 évvel ezelőtt megfogalma-zódott, örök emberi értékek szellemében, szeretetteljes légkörben őszinteségre, becsületességre, a másik ember tiszteletére, toleranciára, a társadalmi és természeti környezetre nyitottá neveli a gyerekeket. Olyan tudást nyújt a tanulóknak, amely jó alap középiskolai tanulmányaik folytatásához.

Alapelvünk:

Számunkra minden gyermek érték, korlátozás nélkül fogadjuk azokat a tanulókat, akik szüleikkel együtt elfogadják iskolánk értékrendjét, s az alapelvek szellemében együttműködnek velünk.

Elismerjük a gyermek személyiségét, és annak fejlesztése érdekében vállaljuk nevelését és oktatását, életkorának és egyéniségének megfelelő program szerint.

Feladatunknak tartjuk a gyermekek képességeinek megismerését, hogy önismeretének fejlesztésével mindenkit saját maximumára juttassunk el.

Fontosnak tartjuk a kreativitást, a sokszínű tevékenységet, egyaránt biztosítjuk a tehetségesek és lemaradók fejlődését.

Az értékelés alapjának a tudást tekintjük, figyelembe véve a gyermeki személyiség sajátosságait is.

Céljaink:

Célunknak tekintjük a fentebb megjelölt értékek szellemében folyó erkölcsi nevelést, a nemzeti és iskolai hagyományok ápolását, a gazdag iskolai tevé-kenység és emberi kapcsolatrendszer által megvalósuló érzelmi nevelést.

Célunk, hogy iskolánkból testileg és lelkileg egészséges, a tágabb és a közvetlen természeti környezetet értő és féltő gyerekek lépjenek ki. Legyen elég önismeretük, fegyelmük és kitartásuk a tanulásban, a munkában, az élet minden területén.

Célunk, hogy tanítványaink az életre felkészült, munkájukat (a tanulást) szerető, azt felelősségtudattal végző, képességeik maximumán teljesítő, másokkal együtt dolgozni képes, kreatív emberekké váljanak.

Kiemelt feladataink:

 • személyiségfejlesztés
 • tehetséggondozás
 • fejlesztő egyéni foglalkozások a hátrányok kompenzálására
 • nemzeti hagyományaink és kultúránk megismertetése, ápolása
 • művészeti nevelés (rajz, ének-zene, tánc)
 • olvasóvá nevelés, könyvtárhasználat
 • a nemzetiségi osztályokban az idegennyelv eszköz szintű elsajátítása
 • emelt szintű nyelvi képzés
 • környezeti és ökológiai nevelés a kiemelt országos programokhoz csatlakozva
  (erdei iskola, környezetvédelmi jeles napok, szelektív hulladékgyűjtési akciók)
 • a szabadidő hasznos eltöltése érdekében szakkörök, sportfoglalkozások, túrák, táborok szervezése
 • számítástechnikai képzés


Nevelési munkánk teljesebbé tétele érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk:


 • Szülői házzal , szülőképviselet tel,
 • Jókai Iskola HON Alapítván yával
 • Zeneiskolával
 • Német Kisebbségi Önkormányzattal
 • A kerület oktatási-, és az oktatást, nevelést segítő intézményekkel


Az iskola struktúrája


Az oktatás osztálykeretekben folyik. Az alsó tagozat osztályai egy teremben töltik el a négy alsós tanévet. Saját termüket önállóan dekorálják, a maguk kényelmére alakítják.

A felsős oktatás szaktermekben folyik, úgy, hogy egy-egy terem egy-egy osztály gondozásában van. A tantermek arculatát elsődlegesen a szaktermi jelleg határozza meg. A dekorációkat a tanulók készítik, frissítik fel.

A napközis és tanulószobai nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiség formálásában, a tanulási technikák, viselkedési szokások elsajátíttatásában.

Jó időben a szabadidős foglalkozások kedvelt tere a sportudvar és a kiskert, ahol a gyermekek védett körülmények között sportolhatnak, játszhatnak, tölthetik pihenésüket.

A felsős tanulók részére is szervezünk napközit. Így tanulóink felügyelet alatt várják a délutáni foglalkozásaikat, illetve a szaktanárok vezetése mellett készülhetnek a másnapi órákra.

Tantestületünk és tanulóifjúságunk nagy szeretettel várja az érdeklődőket!


Pedagógiai értékeink

Hellnerné Nádor Ildikó 2017. évi iagazgató pályázata

A pályazat letöltéséhez kattintson ide.